Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.

Mục lục truyện ngôn tình u

Truyện ngôn tình được chọn lọc dựa theo mục lục truyện ngôn tình, list truyen bắt đầu với ký tự u