"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Mục lục truyện ngôn tình t

Truyện ngôn tình được chọn lọc dựa theo mục lục truyện ngôn tình, list truyen bắt đầu với ký tự t