Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Mục lục truyện ngôn tình q

Truyện ngôn tình được chọn lọc dựa theo mục lục truyện ngôn tình, list truyen bắt đầu với ký tự q