Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Mục lục truyện ngôn tình c

Truyện ngôn tình được chọn lọc dựa theo mục lục truyện ngôn tình, list truyen bắt đầu với ký tự c